Om SEU

Social Ekonomi Uppsala

Social Ekonomi Uppsala är registrerat hos Bolagsverket som ekonomisk förening och är ett socialt företag med arbetsintegrerande syfte. Det betyder att vårt övergripande ändamål är att integrera människor i arbetsliv och samhälle. I Social Ekonomi Uppsala är deltagaren med och påverkar verksamheten, dess innehåll och utveckling. Efterhand ges ett ökat ansvar och inflytande i såväl affärsverksamhet som i det sociala samspelet mellan företagets medarbetare. Demokrati och delaktighet är två betydelsefulla ord som utgör den grund vi står på. Tillsammans söker vi vägen som leder från arbetslöshet till lönearbete. Lönearbetet kan uppstå i såväl den egna verksamheten som i nystart av sociala företag, på den befintliga arbetsmarknaden och genom kontakter med det lokala näringslivet.

Syfte och målgrupp

Målgruppen är personer som har svårighet att finna jobb på arbetsmarknaden. Syftet är att leda människor från arbetslöshet till lönearbete genom:

  • Kompetenshöjande aktiviteter.
  • Förberedelse, start och drift av sociala företag.
  • Lönearbete kan erbjudas antingen som delägare eller anställd i ett socialt företag eller inom Social Ekonomi Uppsala eller inom den övriga arbetsmarknaden.
  • Ökad livskvalitet i ett positivt och meningsfullt socialt sammanhang.

Antal platser
Vi erbjuder platser för personer i sysselsättningsfasen, förstärkt arbetsträning och arbetslivsintroduktion. Vi kan ta emot upp till 30 personer.

Metod
Metoden är inte statisk utan anpassar sig till de behov deltagarna har och vad som kännetecknar ett socialt företagande.

Social Ekonomi Uppsala utgår från ett salutogent synsätt. Det innebär att vi i första hand ser de tillgångar och de värden som varje människa har. Vi fokuserar mer på individens friska faktorer snarare än de sjuka (utan att bortse från dessa).

Det salutogena synsättet lyfter fram personens enskilda värden och kan sedan föras över till gruppen och arbetsplatsen som helhet.

Vi utgår från KASAM (Känsla av sammanhang) av Antonovsky. Social Ekonomi Uppsala står för att deltagaren ska uppleva: Meningsfullhet. Det ska kännas bra att vara här som deltagare. Begriplighet. En öppen och ärlig atmosfär utan någon dold agenda. Var och en ska ges både positiv och negativ information för att på så sätt förstå sammanhanget. Hanterbarhet. Det finns tydliga och klara riktlinjer som betyder att deltagaren vet hur situationen hanteras och själv kan vara trygg och uppleva sig delaktig i utvecklingen.